Photo

ေနျပည္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ကာလေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး (၂)

By The Voice Weekly 11 December, 2017 - 00:04

ျပန္လည္သံုးသပ္ ေျပာဆိုမႈမ်ားတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈ တခ်ိဳ႕ ရွိၾကေသာ္လည္း တ႐ုတ္အသိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ား အၾကားတြင္မူ ေနျပည္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းသည္

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးအေပၚ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့သည္ဆိုသည့္ တူညီေသာ ေယဘုယ်အျမင္တစ္ခု ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ဝက္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားက၊ ပီကင္းရွိ ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ားကို သတိေပးႏိႈးေဆာ္လိုက္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ အေမရိကန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီးေနာက္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္ ေနာက္တစ္လအၾကာ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာအစိုးရက ျမစ္ဆံုဆည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းပစ္ခဲ့သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ပီကင္း၏ ေနျပည္ေတာ္အေပၚ အရင္းႏွီးဆံုး မိတ္ဖက္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးအျဖစ္ အစဥ္အဆက္ ႐ႈျမင္ထားခ်က္မွာ မႈန္ဝါးသြားခဲ့ရကာ တ႐ုတ္ျပည္၏ ျမန္မာဆိုင္ရာ ေပၚလစီ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ကိုင္လႈပ္ပစ္လိုက္ေလသည္။ မဟာဗ်ဴဟာ ႐ႈေထာင့္ကၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ားအၾကား ျမန္မာဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာအခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္တိုးခ်ဲ႕ရန္ဆိုသည့္အျမင္ ေပၚေပါက္လာၿပီး၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးကို ႀကီးမားစြာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစမည္မဟုတ္ဟု ေျပာဆိုေနၾကစဥ္မွာပင္ တခ်ိဳ႕ေသာ ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ားအၾကား တ႐ုတ္-ျမန္မာ ညီရင္းအစ္ကိုပမာ ခ်စ္ၾကည္ေရးမွာ သမိုင္းအခ်ိဳးအေကြ႔တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီဆိုသည့္ တူညီေသာအျမင္ ရွိၾကေလသည္။ အထူးသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္က ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ပံုအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

ပထမဦးစြာအားျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက တ႐ုတ္ျပည္အေပၚ မေက်မနပ္ ျဖစ္လာေနေသာ လူထု၏ခံစားခ်က္မ်ားမွာ တစ္စံုတစ္ရာ ယုတ္ေလ်ာ့သြားသည့္ လကၡဏာမရွိဘဲ ပိုမိုျပင္းထန္လာသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလ ျမန္မာ့မီဒီယာေလာကအေပၚ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း၊ ပုဂၢလိကပိုင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားက တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာထားမ်ားကို မ်က္ႏွာစာတင္လာၾကသည္။ ၎တို႔အထဲမွ အခ်ိဳ႕ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွာ အေျခအျမစ္မရွိၾကေခ်။ အဓိကအားျဖင့္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ စစ္အစိုးရကို အားေပးေထာက္ပံ့ခဲ့သူအျဖစ္ တ႐ုတ္က ေပါင္းဖက္ခဲ့မႈအတြက္ ယခင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို မုန္းတီးခဲ့မႈမ်ားက ယခုအခါ ပီကင္းအေပၚသို႔ ဦးတည္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းမွာ သိသာရွင္းလင္းပါသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာ့သယံဇာတ ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၊ ထင္ထင္ရွားရွား ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈက ျမန္မာ့သယံဇာတမ်ားကို တ႐ုတ္က အျမတ္ထုတ္ေနသည္ဟု ျပည္သူလူထုက ထင္ျမင္ယူဆခံလာရသည္။ ထို႔ျပင္ ပမာဏႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္အလုပ္သမားမ်ားကို ခန္႔ထားတာဝန္ေပးျခင္းက ေဒသခံမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုး႐ံႈးေစသည္ဟု ႐ႈျမင္ခံရကာ တင္းမာမႈမ်ား ပိုတိုးလာသည္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လိုက္နာမႈအားနည္းၾကသည့္ျပင္၊ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ားကလည္း ေဒသခံတို႔၏ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ႐ိုေသေလးစားမႈ အားနည္းၾကသည့္အတြက္လည္း အျငင္းပြား အခ်င္းမ်ားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ လူထု၏ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာထားမ်ားမွာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေပ။

ဒုတိယအခ်က္အားျဖင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းကာလေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ တ႐ုတ္၏ အေနအထား ဆုတ္ယုတ္လာေနစဥ္၊ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ အေနာက္တိုင္းသို႔ သိသိသာသာ တိမ္းညြတ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားၿပီး ျပန္လာၾကေသာ ပညာတတ္မ်ားက ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အႀကံေပးမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္ေနာက္၊ အေနာက္တိုင္း၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား၊ ဒီမိုကရက္တစ္တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားသည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ဩဇာလႊမ္းမိုးလာသည္။ ဇာတ္ေပါင္းခ်ဳပ္ေသာ္ (ပီကင္း၏ အျမင္အရ) တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးကို ဦးစားေပးထိန္းသိမ္းရန္ဆိုသည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္သည္ ေရတြင္စံုးစံုး ျမဳပ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမာ ပံုမွန္အားျဖင့္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနျပည္ ေတာ္၏ တရားဝင္ အေလးအနက္ထားေဖာ္ျပခဲ့ခ်က္မ်ားသည္ ယခင္ကလိုမဟုတ္ဘဲ ေအးတိေအးစက္ ျဖစ္လာသည္။ တ႐ုတ္စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးအစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ယခင္က ေဖာ္ျပခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားကိုသာ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကေတာ့သည္။

တတိယအခ်က္အားျဖင့္ ျပင္ပကမၻာသို႔ တံခါးဖြင့္လိုက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလိႈင္းဂယက္ ႐ိုက္ခတ္မႈကို ခံရေလသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ တ႐ုတ္ဦးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ပီကင္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား ထိုင္းမိႈင္းလာမႈေၾကာင့္ ႀကီးႀကီးမားမား ဆံုး႐ံႈးနစ္နာၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းခံရေသာ ျမစ္ဆံု လွ်ပ္စစ္စက္႐ံု စီမံကိန္းဆိုၾကပါစို႔။ ထိုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္စစ္အစိုးရေခတ္က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာစာခ်ဳပ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ညႇိႏိႈင္းရန္ ျမန္မာအရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတို႔က ေတာင္းဆိုသံမ်ား ဆူညံလာခဲ့သည္။ တေကာင္းေတာင္ နီကယ္သတၲဳတြင္းကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္းစတင္ လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုကၡေတြ႔လာႏိုင္ေပေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ  တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ေကာင္းသည့္  ယခုလိုခ်ိန္ခါသည္ မၾကာမီကာလအတြင္း အဆံုးသတ္သြားလိမ့္မည္ မဟုတ္သည္ကား ေသခ်ာသည္။ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္၏ အႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္ေနေသးလင့္ကစား၊  ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းသစ္မ်ား ထပ္မံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမရွိေတာ့သလို အျခားေသာ တ႐ုတ္အရင္းအႏွီးျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားလည္း အလားတူ တံု႔ဆိုင္းသြားၾကေလသည္။

စတုတၳအခ်က္အားျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံလိုသည့္ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္၊ မ်ားျပားလာသည့္အေလ်ာက္ ပီကင္းအေနႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အေပၚ ဩဇာလႊမ္းမိုးရန္ မဟာဗ်ဴဟာၿပိဳင္ဆိုင္မႈတစ္ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ အတိတ္ကာလမ်ားကကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ျမန္မာစစ္အုပ္စုကိုသာ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံခဲ့ရျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ အျခားေသာ အတိုက္အခံပါတီငယ္ကေလးမ်ားႏွင့္ပါ ယခုအခါ ဆက္ဆံရေလသည္။ တျခားတစ္ဖက္တြင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ (NGO)မ်ား၊ ပုဂၢလိကပိုင္မီဒီယာမ်ား၊ ဖက္ဒေရးရွင္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢမ်ား၊ အျခားေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စသည္တို႔မွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသည့္ အသံမ်ားျဖစ္လာသည္။ ယခင္က ဝိုင္းၾကဥ္ထားခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအေပၚ ဆက္ဆံေရးသစ္မ်ား စတင္ရန္ အလုအယက္ျဖစ္ေနၾကသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဥပေရာပသမဂၢႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ကဲ့သို႔ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ရမည့္ၿပိဳင္ပြဲကို တ႐ုတ္က ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ တ႐ုတ္က ျမန္မာျပည္၏ အႀကီးမားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္ေနေသးေသာ္လည္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္း ပီကင္း၏ ပင္လယ္ရပ္ျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစေကးမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစ၍ ေသးက်ံဳ႕သြားခဲ့ေလသည္။ ေျပာင္းျပန္အားျဖင့္ ဂ်ပန္အပါအဝင္ အေနာက္တိုင္း၏ စီးပြားေရးအကူ အညီေပးမႈသည္ ႀကီးထြားလာသည္။ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးစံုပါဝင္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျမန္မာကိုေထာက္ပံ့ကူညီရန္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ အကူအညီျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၂ ဘီလီယံ ေဒၚလာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ကတိကဝတ္ေပးျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

ပဥၥမအခ်က္အားျဖင့္ ပီကင္းႏွင့္ေနျပည္ေတာ္အၾကား အျပန္အလွန္ ပံုမွန္ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းသည္ မေရမရာ ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၁၅  အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲသို႔ ဦးတည္ေနသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးသည္ ပိုမိုခက္ခဲသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈနည္းပါးသည့္  ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအခ်ိဳ႕သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ကာလ တ႐ုတ္ျပည္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည့္ အခန္းက႑အေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္ကာ၊ သူတို႔ပါတီမ်ားႏွင့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ခပ္ကင္းကင္းေနထိုင္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားေရးဖဲခ်ပ္ကို ထုတ္သံုးၾကလိမ့္မည္ဟု မွန္းဆရေပသည္။  ေထာက္ခံမဲမ်ားရရွိေရးအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလအတြင္း တ႐ုတ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုပင္ ခံရႏိုင္သည္ဟု ပီကင္းအေနႏွင့္ မွန္းဆထားႏိုင္ေပသည္။  ထို႔ျပင္ ျမန္မာအတိုက္အခံႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းသည္ သူတို႔ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အာဏာခြဲေဝမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍  ဦးသန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တူညီသည့္ နားလည္ခ်က္ရွိပံုေပၚသည္။ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ အာဏာရပါတီႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီမ်ားအၾကား အျပင္းအထန္ျငင္းခံုေနၾကေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ NLD သည္ ျမန္မာျပည္၏ ေနာက္အစိုးရသစ္ျဖစ္လာမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရွိေနသည္။ အတိုက္အခံ NLD ပါတီအေနႏွင့္ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)ႏွင့္ အာဏာခြဲေဝယူရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ္လည္း အာဏာရလာမည့္ NLD က တ႐ုတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေသာ ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္လိမ့္မည္ကိုကား မွန္းဆ႐ံုသာ တတ္ႏိုင္ၾကပါေသးသည္။

ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းရင္း အမ်ားအျပားႏွင့္ ၎၏သက္ေရာက္မႈသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ေကာင္းမြန္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္ အခ်ိဳးအေကြ႔ တစ္ခုျဖစ္ေပၚေစရန္ လံုေလာက္ေသာ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္လာပါသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ေနျပည္ေတာ္၏ တ႐ုတ္အေပၚထားရွိေသာ ေပၚလစီသည္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အရည္အခ်င္းေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။

အေျခခံအားျဖင့္ အရပ္သား အသြင္ေျပာင္း ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အေနာက္တိုင္း (အထူးသျဖင့္ ဝါရွင္တန္) တို႔အၾကား ဆက္ဆံေရး ေႏြးေထြးလာျခင္းကို ေလ့လာသံုးသပ္ပါက ပီကင္း၏ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးမႈ  လိုအပ္သည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္လႈပ္ေဆာင္ရန္ ထိုးဆြခဲ့သည့္အရာမွာ သူ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တရားဝင္ျဖစ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳမႈ ခံရေစလိုသည့္ ဆႏၵျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကား တစ္ခုခု ေ႐ြးခ်ယ္ရမည့္ကိစၥကို ဆန္႔က်င္လ်က္ ပီကင္းႏွင့္ ဝါရွင္တန္ တစ္ခုခု၏ နယ္႐ုပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံရမည္ကို ေနျပည္ေတာ္က မလိုလားဟုဆိုလွ်င္ ပိုမိုယုတၲိတန္ေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာ၏ ဟန္ခ်က္ထိန္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက အေနာက္တိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဆိုးဝါးလာခ်ိန္မွ လက္ရွိအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ တည္ဆဲျဖစ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းၾကားက ထြက္လာေသာ ဘံုသေဘာထားရလဒ္ ျဖစ္ပံုရေပသည္။ အေမရိကန္၏ ကတိကဝတ္အေပၚ ေမးခြန္း - အနာဂတ္ကာလ ပီကင္းႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္အေနႏွင့္ အၿမဲပါဝင္ပတ္သက္ေနသင့္သလား - ဆိုသည့္ အေမးပုစၧာရွိေနစဥ္မွာပင္၊ (တ႐ုတ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရး အဆင္မေျပလည္းကိစၥမရွိ၊ အေမရိကန္က အၿမဲတမ္းကူညီေနမည္လားဆိုသည့္ ေမးခြန္း - ဘာသာျပန္သူ)  ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔အၾကား ေရရွည္တင္းမာမႈမ်ားက ႏိုင္ငံ၏ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးျဖစ္စဥ္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစႏိုင္႐ံုမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအရာရွိမ်ားႏွင့္ အထက္လႊာက သိျမင္လာၾကသည္။ ျမန္မာအရာရွိမ်ား ပီကင္းသို႔ ပံုမွန္သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးအေပၚ အတိုက္အခံပါတီ၏ ရပ္တည္ခ်က္ - ျမန္မာအေနႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္ဆိုေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ - စသည္တို႔အေပၚမွ ေကာက္ခ်က္ခ် သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ သံတမန္ဆက္ဆံေရးမွာ တျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ႏိႈင္းစာလွ်င္ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာလ်က္ပင္ ရွိပါေသးသည္။ ေနျပည္ေတာ္အေနႏွင့္ ဝါရွင္တန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္တြင္ ပီကင္းႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမျဖစ္ေစရန္ သတိထားေလွ်ာက္လွမ္းေပလိမ့္မည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

ရဲထြန္း (သီေပါ)

ေနျပည္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ ကာလေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး အပိုင္း (၁) အားဖတ္ရန္

 

http://thevoicemyanmar.com

Your rating: None Average: 5 (1 vote)