Photo

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ မ်က္စိက်ေနၾကဆဲ

By The Voice Weekly 6 July, 2017 - 21:22

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ ေလးလံမႈမ်ား ရွိေနေသာ္ျငား ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက စိတ္ဝင္စားေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္တြင္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ဖိုရမ္တစ္ခု၌ စင္ကာပူအေျခစိုက္ Think Tank တစ္ခုမွ တြဲဖက္ပါေမာကၡ ဆိုင္မြန္ေတးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ႏိုင္ငံတကာအေရးဆိုင္ရာ စင္ကာပူ အင္စတီက်ဳက ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခား စီးပြားေရး စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ရလဒ္အရ ၆၇ ရာခိုင္ႏူန္းက စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အျမင္မ်ားတြင္ အေကာင္းျမင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-ျမန္မာ ဖိုရမ္ ASEAN-Myanmar Forum ပါေမာကၡ ဆိုင္မြန္ေတးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပေဒေရးရာမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းမႈမ်ား မရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ခက္ခဲသည္ဟု ၈၄ ရာခိုင္ ႏႈန္းက ေျဖဆိုသည္ေတာ့ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း က်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ပယ္ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ စီမံခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ အရွိန္ျမႇင့္ရန္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ အဆိုပါဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစိုးရသစ္ကို တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ သြင္းကုန္အစားထိုး လုပ္ငန္းမ်ား စသည္ျဖင့္ နယ္ပယ္ ၁၀ ခုကို ဦးစားေပး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေစေရး သတ္မွတ္ထားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လက ၎ငအဖြဲ႔အစည္းသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာအနက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး  အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿပဳိင္ဆိုင္မႈကို အားေပးေရးႏွင့္ ႀကဳိးနီစနစ္ ဖယ္ရွားေရးတို႔ကို ရည္႐ြယ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိ စီးပြားေရးမူဝါဒသည္ နက္႐ိႈင္းစြာ ေဖာ္ျပထားမႈမရွိဟု ျပည္တြင္းစီးပြားေရးသမား သူရိန္ေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ။ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္ကို ဘယ္လိုသြားၾကမလဲ” ဟု ရန္ကုန္အနီး သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ က႑တစ္ရပ္ကို လႈပ္ရွားလည္ပတ္ေနသည့္ Myanmar Japan Thilawa Development မွ ဒုတိယဥကၠ႒က The Straits Times သတင္းစာကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “လက္ရွိတည္ဆဲဗ်ဴ႐ိုကေရစီနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈအသစ္ကို ထည့္သြင္းရာမွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ဆိုသည္။

ဘ႑ာႏွစ္အဆံုး မတ္လအကုန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ ရေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၆၅ ဘီလီယံ ျမန္မာကရခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၄၈ ဘီလီယံ ရခဲ့ေပရာ က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ဧၿပီလက ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမင့္တက္လာလိမ့္မည္ဟု အစိုးရ အရာရွိမ်ားက ယုံၾကည္ထားၾကသည္။

လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အာဏာခြဲေဝ သုံးစြဲေနရေသာ အရပ္သား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရသည္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ ရွင္းလင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မက္လုံးမ်ားေပးရန္ အခ်ိန္သိပ္ၾကာလြန္းေနသျဖင့္ အေျပာအဆိုခံရၿပီး ဖိအားမ်ားဝင္လ်က္ ရွိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏူန္း တိုးတက္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တက္လာမည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္ World Bank က ခန္႔မွန္းထားသည္။ စီးပြားေရးရပ္ဝန္းတြင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ ရွိလာရန္အတြက္ အျမန္ဆုံး လိုအပ္ေနသည့္ အေသးစိတ္ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ စြမ္းရည္ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အစိုးရအေနႏွင့္ ဆက္လက္ႀကံဳေတြ႔ေနရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ (International Monetary Fund) က ေဖေဖာ္ဝါရီလက ေျပာဆိုထားသည္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား မလုံေလာက္မႈ၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး မေကာင္းမႈ၊ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ေခ်းေငြရရွိမႈ အကန္႔အသတ္ ရွိေနမႈ စသည္တို႔ကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ ရွိသည္ဟု IMF က ဆိုထားပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အဓိက အတားအဆီးတစ္ခုမွာကား အခြန္ေငြရရွိမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အခြန္ဝင္ေငြရရွိမႈ အနိမ့္ဆုံးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ အခြန္ဘ႑ာ ရရွိမႈသည္ GDP ၏ ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိကာ ေဒသတြင္း ပ်မ္းမွ်ျခင္းမွာ ၁၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္ဟု IMF က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ငါးႏွစ္သက္တမ္းျဖစ္ေသာ ၂၀၂၀ တြင္ ရလဒ္မ်ားကို ျမင္ရရန္အတြက္ လက္ရွိအစိုးရအေနႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ခ်ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူရိန္ေအာင္က ဆိုသည္။
“အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

“အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း အသီးအပြင့္ေတြ ႔ရေအာင္ ေနာင္လာမယ့္ ၆ လကေန ၈ လအတြင္း မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ လိုေနပါၿပီ” ဟု ၎က ေထာက္ျပသည္။  

သန္႔ဇင္စိုး
(The Straits Times သတင္းစာမွ Tan Hui Yee ၏ သတင္းေဆာင္းပါးကို သန္႔ဇင္စိုး ဘာသာျပန္သည္)
http://thevoicemyanmar.com

Your rating: None Average: 5 (1 vote)