Photo

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာ စင္ကာပူ ပညာေရး

By The Voice Weekly 21 April, 2018 - 16:52

ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေနေသာ အာရွ-ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးညီလာခံ Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) တြင္ ေသာေသာညံခဲ့သည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရာမွာ Industry 4.0 ျဖစ္ပါသည္။

ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္ Industry 4.0 ေခတ္ဆီသို႔ ဦးတည္သြားေနခ်ိန္တြင္ ယင္းေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ ပညာေရးစနစ္ဆီသို႔ ဦးတည္ၿပီး သင္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဘဝႏွင့္ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားကို ေျပာင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေတာ္လွန္ေရးသည္ Industry 4.0 ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သေဘာေပါက္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။

Industry 4.0 ႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ ပညာေရးဆိုသည္မွာ စက္မႈပညာျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး လမ္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးဆိုသည္မွာ အဆင့္ (Grade) ထက္၊ ဘာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သနည္းဆိုသည့္ ရလဒ္အေပၚတြင္ အေျခခံသင္ၾကားၾကရန္ျဖစ္သည္။

လူငယ္မ်ားကို သင္ယူေလ့လာလိုစိတ္မ်ား ထက္သန္လာေစရန္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးေရး၊ ေက်ာင္းတက္စဥ္ ပညာသင္ေရးသက္သက္သာမဟုတ္၊ အသက္ရွင္ေနသမွ် ပညာလိုက္စားေလ့လာလိုေရး (ဘဝတစ္သက္တာ ပညာေရး) ကို ဦးစားေပးသင္ၾကားရန္ ဦးတည္သည့္ ပညာေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္လိုပါသည္။ ပညာေရးစနစ္သည္ သင္ၾကားလိုသူ သင္ယူခ်င္သည့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းရမည္။ စာသင္ခန္းဆိုသည္မွာ ေတာရေက်ာင္းကဲ့သို႔ တိတ္ဆိတ္ေနရန္မဟုတ္။ တီထြင္မႈ၊ ေလ့လာစူးစမ္းမႈမ်ားျဖင့္ ေဝဖန္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည့္ အလုပ္႐ံုႀကီးတစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေစရန္လည္း ဦးတည္သင့္ၿပီ။ မေလ့လာရေသးသည္ကို ေလ့လာရန္၊ ေလ့လာၿပီးသားမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းေပးသည့္ ေနရာတစ္ေနရာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရးသည့္ Industry 4.0 ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ပညာေရးစနစ္ဟူ၍လည္း ဆိုႏိုင္သည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ Industry 4.0 ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲေနေသာ ပညာေရးစနစ္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္-

၁။ အေတြ႔အႀကံဳကို အေျခခံသည့္ သင္ယူမႈစနစ္ကို ေျပာင္းလဲျခင္း
စိတ္ကူးထက္ လက္ေတြ႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းဆီသို႔ ဦးတည္ေနသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းပညာကို အေျခခံအျဖစ္ထားကာ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္တစ္ဦးအတြက္ အသိပညာ ဗဟုသုတက အေရးႀကီးေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ကၽြမ္းက်င္မႈ (Skill) ကို ဦးစားေပးသင္ၾကားရန္ လိုအပ္သည္။ အေတြ႔အႀကံဳျဖင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ပညာေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို စာသင္ခန္းထဲတြင္သာ ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားရန္မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္မည့္ ပညာသင္ၾကားေရးကို ေျပာင္းလဲေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းထက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းကို ဦးစားေပးမည္။ ေက်ာင္းႏွင့္ကုမၸဏီ ပူးေပါင္းၿပီး ေက်ာင္းမွကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္ကို တိုက္႐ိုက္ကူးေျပာင္းႏိုင္ေစရမည္။

၂။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာေပ တတ္ေျမာက္ေရး
Digital Literacy ကို ဆိုလိုပါသည္။ နည္းပညာကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာကို ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဖန္တီးႏိုင္သူမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာျဖင့္ သင္ၾကားသင္ယူႏိုင္စြမ္းကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ား ေပၚထြက္ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးတြင္ သင္႐ိုးအားလံုးကိုပါ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္။ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ ဘာသာစံုတတ္ေျမာက္လာေစရန္ ဦးတည္သင္ၾကားၾကမည္။

စင္ကာပူတြင္ တကၠသိုလ္မ်ား၌ လက္ရွိသင္ၾကားေနသည့္စနစ္ကို ေျပာင္းရမည္။ အဓိက ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ Quantitative reasoning and computational thinking တို႔ျဖစ္သည္။ ေတြးေတာဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္း အားေကာင္းရန္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအားေကာင္းရန္ ပံ့ပိုးေပးရမည္။ Information and Technology ကို သင္႐ိုးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲၿပီး မျဖစ္မေနသင္ယူရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေကာင္း သတ္မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။

၃။ ဘက္စံုအဆင့္ျမင့္ ပညာေရးကို ေျပာင္းလဲရန္
ပညာေရးတြင္ ဆရာလိုခ်င္သည္ကို သင္ၾကားေပးေရးထက္၊ ေက်ာင္းသားလိုခ်င္သည့္ပညာကို သင္ၾကားေပးေရးက အေရးႀကီးလာသည္။ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကို သင္ယူခ်င္သည္ျဖစ္ေစ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ သင္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ယူမႈပံုစံေတြကိုလည္း ေျပာင္းလဲရေပေတာ့မည္။

စက္မႈလက္မႈပညာရပ္ ဝါသနာပါသူကို ပန္းခ်ီခန္းထိုင္ခိုင္း၍ မျဖစ္။ ထို႔အတူ ပန္းခ်ီဝါသနာပါသူကိုလည္း စက္ခန္းထဲတြင္ စက္ျပင္နည္းသင္ေပးရန္မလို။ သူလိုခ်င္သည့္ပညာရပ္ကို သင္ယူႏိုင္ေရး ဦးစားေပး စီစဥ္ေပးျခင္းသည္ စနစ္သစ္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သင့္သည္။ မည္သူမဆို ကိုယ္ဝါသနာပါသည့္လုပ္ငန္းတြင္ စူးစိုက္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ တိုက္႐ိုက္ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားကို အဆင့္ (Grade) ျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္းထက္၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း အရည္အခ်င္းႏွင့္ တိုင္းတာရန္ လိုအပ္လာသည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို လက္ေတြ႔ႏွင့္နီးစပ္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားမႈအားေပးၿပီး ေက်ာင္းမၿပီးမီကတည္းက ပညာရွင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္သည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ေနေစရန္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ရမည္။

၄။ ဘဝတစ္သက္တာ ပညာေရး အားေပးရန္
ေက်ာင္းသားမ်ားကို သက္ဆံုးတိုင္ ပညာေလ့လာသင္ယူလိုသည့္ (lifelong learning) သေဘာတရားမ်ား ရွိလာေစရန္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔လိုသည္။ တစ္လမ္းသြား ပညာေရးေခတ္မဟုတ္ေတာ့သျဖင့္ လမ္းေပါင္းစံုသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ယခု မသင္ယူႏိုင္ေသးလွ်င္လည္း တစ္ခ်ိန္တြင္ သင္ယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးထားႏိုင္ရမည္။ ဘြဲ႔ဆိုသည္ထက္ အတတ္ဆိုသည့္ ပညာရပ္ကို စူးစိုက္အားထုတ္ႏိုင္မႈ လမ္းေၾကာင္းကို ဖြင့္ေပးျခင္းသည္ အနာဂတ္ပညာေရးျဖစ္သည္။

၅။ တကၠသိုလ္သည္ လမ္းဆံုးမဟုတ္ပါ
တကၠသိုလ္ကို တက္ေရာက္သင္ၾကားေနသည့္ ႏွစ္ကာလမ်ားကို ေလွ်ာ့သင့္လွ်င္ ေလွ်ာ့ခ်ရပါမည္။ Lifelong Learning သေဘာတရားကို အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးထားလွ်င္ တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ အခ်ိန္အမ်ားႀကီး ျဖဳန္းတီးေနရန္ မလိုေတာ့ပါ။ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ ဘြဲ႔တစ္ခုကို သတ္မွတ္ေပးၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ဝင္၊ လုပ္ငန္းခြင္မွ ေနာက္ထပ္သင္ယူခ်င္သည့္ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းတက္ႏိုင္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ၿပီးလွ်င္ ပညာမၿပီးပါ။ တကၠသိုလ္သည္ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြန္းခိုနားစရာေနရာႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သင့္ပါသည္။ အနာဂတ္အတြက္ တီထြင္ဖန္တီးရွင္မ်ားကို အခ်ိန္မေ႐ြး၊ ေနရာမေ႐ြး၊ အ႐ြယ္မေ႐ြး ေမြးထုတ္ေပးရမည့္ တကၠသိုလ္ျဖစ္သင့္ပါသည္။

(စင္ကာပူပညာေရးဝန္ႀကီး မစၥတာအြန္ရဲကန္၏ မိန္႔ခြန္းကို ကိုးကားပါသည္။)
(Ref: APAIE 2018)

 

http://thevoicemyanmar.com

Your rating: None Average: 5 (1 vote)