Photo

စီးပြားေရးက႑ ထိပ္ဆံုးဦးစားေပး သတ္မွတ္ေပးရန္ အပါအဝင္ အခ်က္ေလးခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ဦးျမင့္အႀကံျပဳ

By 7Day News 10 December, 2017 - 23:49

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈကဲ့သို႔ စီးပြားေရးက႑ကို ထိပ္ဆံုး ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း အစိုးရက ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရန္

အပါအဝင္ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး တိုးတက္ေစေရး အခ်က္ေလးခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္က ယမန္ေန႔က အစိုးရအား အႀကံျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ဓာတ္ပံု - စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္က ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး တိုးတက္ေစရန္ ၎၏အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနာက္တြင္ ျပည္သူအမ်ားစု ရွိေနၿပီး ၎သည္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး တိုးတက္အားေကာင္းမႈကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးမည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ဦးျမင့္က ေျပာသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အခ်က္ေလးခ်က္ကိုို  စဥ္းစားေပးရန္ ဦးျမင့္က တင္ျပခဲ့သည္။

ဒုတိယအေနျဖင့္ အဓိက အေရးပါသည့္ သက္ဆိုင္သူ အားလံုးက ေထာက္ခံႏိုင္ေသာ စီးပြားေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ေရးဆြဲ ေပးပါရန္ နမူနာ အေျခခံအခ်က္မ်ားကိုို ေဖာ္ျပခဲ႔ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားသည္ စဥ္းစားရန္ အႀကံျပဳမႈသာ ျဖစ္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲရာ တြင္ လိုအပ္သင့္ေတာ္သလို ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။ မဟာဗ်ဴဟာ အၾကမ္းကို ေရးဆြဲျပဳစုၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တရားဝင္ အေထာက္အထားအျဖစ္ အတည္ျပဳေပးရန္ တင္ျပႏိုင္ေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳသည္။

တတိယအခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ၎၏ စီးပြားေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ စီးပြားေရး အႀကံေပးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ အဆင့္ ေငြေၾကးေရးရာ ကိစၥမ်ားတြင္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ အႏွစ္သာရရွိရွိ အျမင္ဖလွယ္မႈမ်ား လုပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပသည္။ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ား လြတ္လပ္ ပြင္႔လင္းစြာ ေျပာႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးေပးရန္ ႏွင့္အားေပးရန္၊ ၎တို႔၏ အႀကံမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာမွာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးရန္လည္း အႀကံျပဳသည္။ ၎တို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္လည္း အမီွအခုိကင္းစြာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္  လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း အႀကံျပဳသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္ရန္ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္႔ အျခားအေရးပါသည့္ က႑မ်ားတြင္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေတြ႕ဆံုၿပီး ေျပာစကားမ်ားကို နားေထာင္ကာ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို မွတ္သားၿပီး  ၎တို႔ အႀကံမ်ားကိုယူကာ အတိုင္ပင္ခံ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စီးပြားေရး ျပန္လည္တိုးတက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႕အစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ရန္ အႀကံျပဳသည္။

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼက စီးပြားေရး အႀကံေပးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ သုေတသနႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က ယမန္ေန႔ညကက်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ စက္မႈ၊ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ညီလာခံတြင္ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိ စီးပြားေရးအေျခအေန၊ လက္ရွိအေျခအေနကို ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ က အထက္ပါအတိုင္း အစိုးရကို အႀကံျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိဒီခ်ဳပ္အစိုးရ ပထမႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ စီးပြားေရး မူဝါဒ ၁၂ ခ်က္သည္ ေယဘုယ် ဆန္ေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ေရးဆြဲထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို ေျပာင္းလဲထားေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီ စီးပြားေရး ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးကလည္း မူဝါဒ ထုတ္ျပန္ေၾကညာအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

‘‘အတိုခ်ံဳးေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခ အေနဟာ နာမက်န္းဘူးလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ဒီစီးပြားေရး နာမက်န္းမႈကုိကုသဖုိ႔ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးရန္၊ ေဆးစစ္ ေရာဂါရွာေဖြရန္၊ ၫႊန္းထားသည့္ ေဆးေသာက္ရန္ စသျဖင့္ လုိက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎က တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကုိ သုံးသပ္သည္။

၁၉၄၈ မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီကုိေလ့လာ၍ ၁၉၅၀ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ ဂ်ီဒီပီကိန္းဂဏန္း ႏွစ္လုံးအထိ တိုးတက္မႈငါးႀကိမ္ရွိၿပီး တိုး တက္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၁၉၇၀ မွ ၁၉၉၀ ေက်ာ္အထိ ကိန္းဂဏန္း ႏွစ္လုံးေက်ာ္သည္ မရွိခဲ့ဘဲ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၀ အထိ ၁၁ ႏွစ္ အထိ ကိန္းဂဏန္း ႏွစ္လုံးအထက္ တုိးတက္မႈ ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း၏ ဂ်ီဒီပီမွာ ၁၉၃ ဒသမ ၂ ေဒၚလာ သာရွိခဲ့ၿပီး အာဆီယံတြင္ ေအာက္ဆုံးျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံကုိ အမီလုိက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ တစ္ဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီမွာ ၁၃၀၀ ခန္႔ျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕(IMF)က ၂၀၂၀ -၂၁ အေရာက္တြင္ တစ္ဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီ ၁,၈၃၂ ေဒၚလာ ျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားသည္။ လာအုိႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၅ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း ဂ်ီဒီပီမွာ ၂,၁၅၉ ေဒၚလာ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ အျပင္ လာအိုမွာ ေနာင္ငါးႏွစ္တြင္ ဆက္ လက္ တုိးတက္ဦးမည္ ျဖစ္၍ IMF ခန္႔မွန္းထားသည့္အတိုင္း တိုးတက္ခဲ့လွ်င္ပင္ လက္ရွိအစုိးရ သက္တမ္းအတြင္း လာအုိကုိ အမီွလုိက္ႏုိင္ရန္ အလားအလာ နည္းေနေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။

ျပည္သိမ္း
No.1652 Sunday, December 10, 2017
http://www.7daydaily.com

Your rating: None Average: 5 (1 vote)