ရတနာပုံ Web Portal မွ ႀကဳိဆုိပါသည္။

 

ရတနာပုံ Web Portal သည္ ရတနာပုံတယ္လီပုိ႕ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ တာဝန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ က႑ေပါင္းစုံ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး အမ်ဳိးသားအဆင့္ Web Portal ျဖစ္ပါသည္။ ရတနာပုံ Web Portal ကို တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး အက်ိဳးစီးပြား  ျဖစ္ထြန္းေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ယေန႕ေခတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

 

ရတနာပုံ Web Portal တြင္ သတင္း၊ အားကစား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ နည္းပညာ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈဘ၀ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဟူ၍ အဓိကက႑မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ျမန္မာႏွင့္ကမၻာတဝွမ္း ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အႏုပညာ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ က်န္းမာေရး၊ နည္းပညာစသည့္ သတင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင္တေျပးညီ မည္သူမဆုိ လြယ္ကူစြာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း ထား႐ွိတည္ေဆာက္ထားသည့္အတြက္ ျပည္တြင္း အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူမ်ား လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ သုံးစြဲႏုိင္ျခင္း၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ အျပည့္အဝ နားလည္ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ စိစစ္ထားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူႀကီး၊ လူငယ္မေ႐ြး ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ သုံးစြဲႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ရတနာပုံ Web Portal တြင္ သတင္းက႑မ်ဳိးစုံကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးမည္သာမက အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိး႐ွိ အသုံးတည့္ေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ထူးျခားေသာ က႑မ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လႊင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ရတနာပုံ Web Portal ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပသတင္းႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို တိက်မွန္ကန္စြာ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သိရိွႏုိင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ဆက္သြယ္ေပးပို႔ရယူရာတြင္ လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ျခင္း၊ Web Portal မွတဆင့္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားကို ရယူအသံုးျပဳလာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဘဝ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာေစျခင္းစသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရ႐ွိႏုိင္မည္ဟု ရတနာပုံအဖြဲ႕က ယုံၾကည္ပါသည္။

 

ဆက္သြယ္ရန္

Main Office

Yatanarpon National Web Portal

Incubation Centre (4), Yatanarpon Cyber City, Near Pyin Oo Lwin

Mandalay Division, Myanmar

Tel: 95 - 2 5178033, 5178044, 5178066

Fax: 95 - 2 5178066

email: ytpadmin@yatanarpon.com.mm

Copyright © 2013 Yatanarpon, All rights reserved.